شرکت دانش بنیان مگافرآور

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ 5 تفاوت ﺟﺎذب ﻫﺎي آﻟﯽ و ﻣﻌﺪﻧﯽ

آفلاتوکسین سمی است که در نتیجه رشد کپک بر روی محصولات غذایی تولید می شود. در صورتی که دام با علوفه کپک زده، نان کپک زده و غیره تغذیه شود سم موجود در مواد غذایی به شیر دام منتقل می‌شود. سم آفلاتوکسین علاوه بر شیر می‌تواند در سایر محصولات مانند انواع آجیل، خشکبار و زعفران که در شرایط نامناسب فراوری یا نگهداری گردیده تولید گردد معمولا کپک‌های تولیدکننده سم آفلاتوکسین ذرت، بادام و پسته را به راحتی آلوده می‌کنند. این در حالی است که گندم، جو و برنج نسبت به این قارچ‌ها مقاوم‌تر هستند.

آنچه در این مقاله میخوانید

روش ﮐﺎﻫﺶ ﺳــﻤﻮم آفلاتوکسین

اﺳــﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺟﺎذب ﺳﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻧﺸــﺎن داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮاد ﺟﺎذب ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از دﺳــﺘﻪ ﺳــﯿﻠﯿﮑﺎﺗﻬﺎ، آﻟﻮﻣﯿﻨﻮﺳــﯿﻠﯿﮑﺎت و آﻟﻮﻣﯿﻨﺎس ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ ﻗﻮي ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل ﺑﺎ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴــﯿﻦ ﻫﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺎﯾﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ اﺗﺼﺎل، ﺟﺬب ﺳﻢ از ﻣﺤﯿﻂ اﺳﺖ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﺎﮐﻬﺎي ﺟﺎذب از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻨﺘﻮﻧﯿﺖ، ورﻣﯿﮑﻮﻟﯿﺖ و ﺳــﺪﯾﻢ ﮐﻠﺴــﯿﻢ آﻟﻮﻣﯿﻨﻮﺳﯿﻠﯿﮑﺎت ﻫﯿﺪراﺗﻪ، ﮐﺮﺑــﻦ ﻓﻌــﺎل ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﺎذب ﺑﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ زﯾﺎد ﺟﻬﺖ ﺟﺬب اﻧﻮاع ﺳــﻤﻮم در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل ﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷــﺪه اﺳﺖ.

ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺗﺼﺎل و ﭘﺎﯾﺪاري ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺗﺸــﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﯿﻦ ﻣﺎده ﺟﺎذب و ﺳﻢ ﺗــﺎ ﺣــﺪود زﯾﺎدي ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و از ﺷــﺮاﯾﻂ دﻣﺎﯾﯽ و pH ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻨﺘﻮﻧﯿﺖ 5/0 درﺻﺪ ﻗﺒﻞ از اﻋﻤﺎل ﻓﺮآوري ﻫﺎي دﯾﮕﺮ و ﯾﺎ ﺑﺴــﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷــﯿﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴـﯿﻦM1 در ﺷﯿﺮ ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﯿﺰان ﺳــﻢ را از ﺣﺪود ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﻄﻤﺌﻦ در ﺣﺪود 90 درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.

ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻮء ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻘﺎﯾﺎي ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻤﯽ ﺧﺎص و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﯿﺰ در ﺷﯿﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﮔﺬارﻧﺪ.

مقایسه زﺋﻮﻟﯿﺖ و ﺑﻨﺘﻮﻧﯿﺖ

 ﻗﺪرت ﺟﺬب ﺑﯿﺸﺘﺮ زﺋﻮﻟﯿﺖ ﻓﺮآوري ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺘﻮﻧﯿﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻋﻤﺎل اﻧﺠﺎم ﺷﺪه روي اﯾﻦ ﻧﻮع ﺟﺎذب (ﺣﺮارت دﻫﯽ و اﻟﮏ ﮐﺮدن ﻃﯽ ﭘﺮوﺳﻪ ي ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮل) ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت اﺣﺘﻤﺎﻷ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮآﯾﻨﺪ و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﺑﻨﺘﻮﻧﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺎﺣﯿﻪ ي ﺳﻄﺤﯽ ﺟﺒﺮان ﺷﻮد.

ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﻠﯿﻨﻮﭘﺘﯿﻠﻮﻟﯿﺖ (زﺋﻮﻟﯿﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ) ﺑﺮاي ﺟﺬب ، AFB1 ﺗﻮﺳﻂ (Lemke.et al 2001 ) ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺟﺎذب ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﺬب ﺗﻨﻬﺎ %40 از AFB1 را دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ (Spotti et al.,2005 ) ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار را ﺣﺪود %80 ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد.

اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻏﺎﻟﺒﺄ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻔﺎوت در ﻧﻮع ﮐﻠﯿﻨﻮﭘﺘﯿﻠﻮﻟﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺟﺎذب ﻫﺎي آﻟﯽ و ﻣﻌﺪﻧﯽ

تفاوت ﺑﯿﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺟﺬب ﺳﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎذﺑﻬﺎ

ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺟﺬب ﺳﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎذﺑﻬﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻔﺎوت در ﻓﺮآﯾﻨﺪ و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي اﯾﻦ ﻣﻮاد در ﻋﺮﺿﻪ داﻧﺴﺖ.

ﺟﺎذب ﻫﺎي آﻟﯽ

ﺟﺎذب ﻫﺎي آﻟﯽ ﻧﯿﺰ می توانند ﺳﻤﻮم را ﺟﺬب ﮐﻨﻨﺪ، ﻣﺎﯾﮑﻮزورب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺟﺎذب آﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﻠﻮﮐﻮﻣﺎﻧﺎن ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه از دﯾﻮاره ي ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﺨﻤﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﺳﻤﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﻫﺎ را ﻧﺸﺎن داد (Dawson et al., 2001).

اﺗﺼﺎل ﺳﻢ و ﺟﺎذب از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎي ﻫﯿﺪروژﻧﯽ و واﻧﺪرواﻟﺴﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺎرﭘﯿﭻ D-ß ﮔﻠﻮﮐﺎﻧﻬﺎ در دﯾﻮاره ي ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﺨﻤﺮ و ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻻﮐﺘﻮنAFB1 ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ رخ دﻫﺪ. ﻟﺬا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع ﺟﺎذب ﻫﺎ در ﺗﻐﺬﯾﻪ ي ﮔﺎوﻫﺎي ﺷﯿﺮي ﮐﺸﻮر اﻣﺮي ﻣﻬﻢ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت In vitro اﻏﻠﺐ اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم در ﺳﻨﺠﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺟﺬب ﺳﻤﻮم ﻗﺎرﭼﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎذب ﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، در ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺟﺎذب ﻫﺎي آﻟﯽ و ﻣﻌﺪﻧﯽ، ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻓﺮآوري ﺷﺪه در ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪ. (ﺳﻮاري و ﻫﻤﮑﺎران،1392) .

ﺗﻔﺎوت در ﺟﺬب آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦB1

ﺗﻔﺎوت در درﺻﺪ ﺟﺬب آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦB1 ﺑﯿﻦ ﺟﺎذب ﻫﺎي ﺗﺴﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ي ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت و ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻋﻤﻞ اﺟﺰاء ﻓﻌﺎل آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻨﺘﻮﻧﯿﺖ و زﺋﻮﻟﯿﺖ

ﺑﻨﺘﻮﻧﯿﺖ و زﺋﻮﻟﯿﺖ ﻓﺮآوري ﺷﺪه از ﻣﻨﺎﺑﻊ HSCAS (ﻫﯿﺪرات ﺳﺪﯾﻢ ﮐﻠﺴﯿﻢ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﺳﯿﻠﯿﮑﺎت) ﻫﺴﺘﻨﺪ، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﻮزورب ﺣﺎوي ﯾﮏ ﺑﺎﻓﺖ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﺨﻤﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮده و ﺑﯿﻮﺗﮑﺲ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺟﺎذب ﻫﺎي آﻟﯽ و ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﺴﯿﻢ ﺳﯿﻠﯿﮑﺎت، ﺳﺪﯾﻢ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻢ ﺳﯿﻠﯿﮑﺎت، اﺳﯿﺪ ﺳﯿﻠﯿﺴﯿﻠﯿﮏ ﭘﻮﺷﺶ دار و دﯾﻮاره ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﺨﻤﺮ ﺧﺸﮏ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ و ﻫﻤﮑﺎران (1990) ﺑﺎﻧﺪ ﺷﺪن آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ HSCAS را ﺑﻮاﺳﻄﻪ ي ﺳﯿﺴﺘﻢß- ﮐﺮﺑﻮﻧﯿﻞ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ و ﯾﻮن ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﺧﺘﺎرHSCAS ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ.در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮاي ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺨﻤﺮي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ واﺿﺤﯽ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

ﯾﺎﻧﯿﮑﻮرﯾﺲ و ﻫﻤﮑﺎران(2004) ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ دو ﺳﻄﺢ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﮔﻠﻮﮐﺎﻧﯽ دﯾﻮاره ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﺨﻤﺮ و ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ وﺟﻮد دارد. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل آﻧﻬﺎ ﺟﺬب آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ را از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﮑﺮدﻧﺪ اﻣﺎ در ﻋﻮض ﺟﺬب زراﻟﻨﻮن ﺗﻮﺳﻂ دﯾﻮاره ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﺨﻤﺮ را ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺑﺎزده ي ﺟﺬب آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎذب ﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻢ ﺑﻪ ﺟﺎذب در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮد. در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺟﺬب ﺳﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎذب ﻫﺎ در ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻢ ﺑﻪ ﺟﺎذب 1:15000 ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﻄﺢ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺎذب ﻫﺎ، ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ درﺻﺪ ﺟﺬب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﯿﻮﺗﮑﺲ ﺑﺎ 83 درﺻﺪ و ﭘﺲ از آن ﻣﺎﯾﮑﻮزورب، زﺋﻮﻟﯿﺖ ﻓﺮآوري ﺷﺪه و ﺑﻨﺘﻮﻧﯿﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 80 ،81 و 38درﺻﺪ ﺟﺬب را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ.

در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرﻓﺖ درﺻﺪ ﺟﺬب ﺳﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﯾﮑﻮزورب در ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﻢ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎذب ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﻮرد درﺻﺪ ﺟﺬب ﺳﻢ و از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ي ﻗﯿﻤﺖ اﻧﻮاع ﺟﺎذبﻫﺎ در ﺑﺎزار ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ زﺋﻮﻟﯿﺖ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﻮﺗﮑﺲ و ﻣﺎﯾﮑــﻮزورب درﺻــﺪ ﺟﺬب آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺟﺎذب ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻي اﺳﺘﻔﺎده، ﺑﺴﯿــﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﺑـﻮده است.

ﭘﺲ ﻣﯽ ﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ اﺟﺮا ﺷﺪه در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺘﻔﺎده از زﺋﻮﻟﯿﺖ ﻓﺮآوري ﺷﺪه از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

در آزﻣﺎﯾﺶ دﯾﮕﺮي ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن 0/5و 1 درﺻﺪ زﺋﻮﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﺟﯿﺮه ﮔﺎوﻫﺎي ﻫﻠﺸﺘﺎﯾﻦ، ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎي زﻧﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ داري ﮐﺎﻫﺶ وﻟﯽ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎي ﻫﻀﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻠﻮﻟﺰ ﮐﻤﯽ اﻓﺰاﯾﺶ و ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﺗﻮزواﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽداري اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺜﻔﺎده از ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ زﺋﻮﻟﯿﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻮﺋﯽ ﺑﺮ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﮑﻤﺒﻪ و ﺣﺮﮐﺎت ﺷﮑﻤﺒﻪ و ﻧﮕﺎري ﻧﺪاﺷﺖ.

ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ از اﺛﺮات ﻣﻬﻢ زﺋﻮﻟﯿﺖ در ﺗﻐﺬﯾﻪ دام ﻫﺎي ﭘﺮواري ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد اﻓﺰاﯾﺶ وزن روزاﻧﻪ، ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺎزده ﻏﺬاﯾﯽ، ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﺳﯿﺪوز، ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﻀﻢ ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ و ﺑﻬﺒﻮد ﺟﺬب ﻧﯿﺘﺮوزن آﻣﻮﻧﯿﺎﮐﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد. ﻧﻮع ﻣﺎده اﻓﺰودﻧﯽ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻧﯿﺰ در اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آن در دام ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ 

آﻗﺎﺷﺎﻫﯽ،ع. ع. ﻧﯿﮑﺨﻮاه ،ا. ﻣﯿﺮﻫﺎدي و م. ﻣﺮادي ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺑﮏ.1384.اﺛﺮات ﺑﻨﺘﻮﻧﯿﺖ ﻓﺮآوري ﺷﺪه و ﻧﺸﺪه (ﻣﻮﻧﺘﻤﻮرﯾﻠﻮﻧﯿﺖ) و زﺋﻮﻟﯿﺖ (ﮐﻠﯿﻨﻮﭘﺘﯿﻠﯿﻮﻟﯿﺖ) ﺑﺮ ﻓﺮاﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﻤﯿﺮ، ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺷﮑﻤﺒﻪ و ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪي ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﻧﺮ. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزي اﯾﺮان. ﺟﻠﺪ 36. ﺷﻤﺎره 3. 613-62
ﺳﻮاري ، م.م.دﻫﻘﺎن ﺑﻨﺎدﮐﯽ،ك.رﺿﺎﯾﺰدي و م. ﺟﻮان ﻧﯿﮑﺨﻮاه.1392 .ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ي ﺟﺎذﺑﻬﺎي ﻣﻌﺪﻧﯽ زﺋﻮﻟﯿﺖ و ﺑﻨﺘﻮﻧﯿﺖ ﺑﺎ ﺟﺎذب آﻟﯽ ﻣﺎﯾﮑﻮزورب و ﺟﺎذب آﻟﯽ- ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﯿﻮﺗﮑﺲ از ﻟﺤﺎظ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﺬب آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ.ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم داﻣﯽ اﯾﺮان. دوره 114

Applebaum, R. S., and Marth, E. H. 1982. Use of sulphite or bentonite to eliminate aflatoxin M1
from naturally contaminated raw whole milk. Z. Lebensm Unters Forsch, 147: 303-305
Dawson, K.A., Evans, J. & Kudupoje, M. (2001). Understanding the adsorption
characteristics of yeast cell wall preparations associated with mycotoxin binding. In: Lyons, T.P.,
Jacques, K.A. (Eds.), Science and Technology in the Feed Industry . Nottingham University
Press, Nottingham, UK, pp. 169–181
Lemke, S. L., Ottinger, S. E., Mayura, K., Ake, C. L., Pimpukdee, K., Wang, N. & Phillips,
T.D. (2001).Development of a multi-tiered approach to the in vitro prescreening of clay-based
enterosorbent. Animal Feed Science and Technologies, 93, 17-29
Moschini, M., Gallo, A., Piva, G. & Masoero, F. (2008). The effects of rumen fluid on the
in vitro aflatoxin binding capacity of different sequestering agents and in vivo release of the
sequestered toxin.Animal Feed Science and Technology 147, 292–309
Phillips, T. D., Sarr. A. B., and Grant, P. G. 1995. Selective chemisorptions and detoxification of
aflatoxins by phyllosilicate clay. Natural Toxins, 3: 204-247
Piva, G., Galvano, F., Pietri, A., and Piva, A. 1995. Detoxification methods of aflatoxins: A
review. NutritionResearch, 15: 797-776
Spotti, M., Fracchiolla, M. L., Arioli, F., Caloni, F. & Pompa, G. (2005). Aflatoxin B1
Binding to Sorbents in Bovine Ruminal Fluid. Veterinary Research
Communications, 29, 507-515

 

محصولات دانش محور مگافراور

دیگر مقالات مگافراور

اثرات مفید استفاده از بنتونیت فراوری شده (مگاباند) در تغذیه طیور

بنتونیت فراوری شده(مگاباند)توانایی زیادی در جذب سموم قارچی به‌ویژه آفلاتوكسین‌ها دارند‌. بنتونیت‌سدیم و بنتونیت‌كلسیم‌، دو نوع طبیعی از بنتونیت‌ها هستند كه به‌میزان زیادی در جیره‌های دام و طیور استفاده می‌شوند‌.

ادامه →

بررسی اثرات آفلاتوکسین B1 بر طیور و سمیت زدایی توسط بنتونیت سدیم

آفلاتوکسین B1 یکی از سموم قارچی خطرناک است که توسط قارچ‌های آسپرژیلوس تولید می‌شود. این قارچ‌ها گونه های مختلفی از آفلاتوکسین ها را تولید می‌کنند. مهمترین آفلاتوکسین ها B1، B2، G1 و G2 هستند. وجود آفلاتوکسین در محصولات کشاورزی، خوراک دام و طیور و آجیل‌ها اهمیت دارد. بنتونیت در خوراک جوجه های گوشتی، می تواند اثرات سوء ناشی آفلاتوکسینB1 را کاهش دهد.

ادامه →

نقش زئولیت در تغذیه دام و طیور و آبزیان

زئولیت ماده ای جامد است که دارای ساختاری کریستالی و سه بعدی است. این ماده از عناصر مختلفی مانند اکسیژن، آلومینیوم و سیلیکون به همراه برخی از فلزات قلیایی یا قلیایی خاکی ( مانند پتاسیم، منیزیم و سدیم ) تشکیل یافته است. نام این ماده برگرفته از واژه ای یونانی به معنی سنگ جوشان است.

ادامه →